Disclaimer
Wij (de Uitgeversgroep met haar rechtspersonen: Education Service BV, Educatieve Uitgeversgroep BV, Educatieve Contentgroep BV, Educatieve Productiegroep BV, Educatieve Scholingsgroep BV, Educatieve Examengroep BV en Educatieve Digipleingroep BV) besteden veel zorg en aandacht aan de werking en de samenstelling van onze website(s) en de daarin opgenomen cq. te downloaden cq. gelinkte informatie.

We garanderen echter niet dat onze website(s) en de daarin opgenomen cq. te downloaden cq. gelinkte informatie in alle gevallen beschikbaar, compleet, juist, actueel (bijgewerkt), of betrouwbaar is/zijn. Tevens hebben we alle zorg besteed aan de werking van onze website(s) maar garanderen niet dat onze website)s) continu beschikbaar, veilig of foutvrij zijn. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade dan wel vervolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (informatie op) onze website(s) of met de tijdelijke onmogelijkheid onze website(s) te kunnen raadplegen. 

We maken in onze website(s) gebruik van links naar websites van derden ter vergroting van het gebruiksgemak. We hebben geen zeggenschap over deze websites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. 

De product- en merknamen op onze website(s) zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Alle aanwezige of te downloaden informatie op onze website(s) is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de op deze website(s) aanwezige of te downloaden informatie mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  

We hebben voor zo ver mogelijk de intellectueel eigendomsrechten met de oorspronkelijke auteurs geregeld. Wie zich niettemin eigenaar acht van materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact met ons op te nemen zodat het materiaal direct kan worden verwijderd en/of een passende regeling kan worden getroffen.

De persoonlijk geregelde toegang tot bepaalde (gedeelte van) website(s) cq. digitale producten en informatie is geregeld op basis van zogenaamde toegangscodes (activeercodes). De gebruiker mag deze toegang op geen enkele wijze delen met anderen en/of (commercieel) exploiteren. 

De door ons verstuurde digitale berichten (e-mail, e-news, etc.) zijn met zorg en aandacht op- en samengesteld voor en gedistribueerd aan vooraf bepaalde geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien je niet de (juiste) geadresseerde bent, wordt je verzocht ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de door ons verstuurde digitale berichten kunnen geen rechten worden ontleend. We geven geen garantie dat digitale berichten tijdig en juist worden ontvangen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het onjuist, niet of te laat ontvangen daarvan. 

Op onze website(s), kunnen bezoekers bijdragen leveren aan de inhoud van de site. Iedereen die informatie op onze website(s) plaatst gaat er door plaatsing op onze website(s) mee akkoord:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
  • tegenover ons aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben;
  • dat hij/zij ons vrijwaart tegen alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de door derden op bovengenoemde wijze op onze website(s) geplaatste informatie en behoudt zich het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving of opgaaf van redenen van onze website(s) te verwijderen.

Iedereen die de op onze website(s) getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, gaat er door het gebruik of het plaatsen akkoord met de bovengenoemde bepalingen.